Консултативна група

Целта на консултативната група е да го поддржува проектниот тим во различните фази на имплементација. Оваа група вклучува актери од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, како и меѓународни проекти и е отворена за други потенцијални членови кои би можеле да придонесат за успешно спроведување на проектните активности.

Членови на консултативната група се претставници од следниве институции/организации:

1. Министерство за образование и наука
2. Министерство за труд и социјална политика
3. Кабинет на вицепремиер задолжен за економски прашања
4. Министерство за локална самоуправа
5. Министерство за финансии
6. Кабинет на министер без портфолио
7. Центар за стручно образование и обука
8. Центар за образование на возрасните
9. Државен испитен центар
10. Државен просветен инспекторат
11. Биро за развој на образование
12. Национален младински совет
13. Македонски центар за граѓанско образование
14. УНДП
15. Светска банка
16. Делегација на германското стопанство во Северна Македонија
17. Делегација на Европската Унија
18. Проект за развој на деловниот екосистем, поддржан од УСАИД
19. Паладиум
20. Стопанска комора на Македонија
21. Стопанска комора на северозападна Македонија
22. Занаетчиска комора на Македонија
23. Сојуз на стопански комори на Македонија