ПАРТНЕРИ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија се реализира во соработка со стратешки партнери како што се: релевантни министерства, институции одговорни за развој на стручни вештини, единици на локална самоуправа, работодавачи, граѓански организации, асоцијации и други. Проектот E4E@mk настојува да го зголемува бројот на партнери со кој соработува заради подобра реализација на дефинираните проектни резултати.

1. Министерство за образование и наука

2. Министерство за труд и социјална политика

3. Кабинет на вицепремиер задолжен за економски прашања

4. ЕВН

5. Центар за стручно образование и обука

6. Центар за образование на возрасните

7. Национален младински совет

8. Стопанска комора на северозападна Македонија

9. Организација на работодавачи на Македонија

10. Министерство за локална самоуправа

11. Министерство за финансии

12. Кабинет на министер без портфолио

13. Државен испитен центар

14. Државен просветен инспекторат

15. Биро за развој на образование

16. УНДП – канцеларија во Република Северна Македонија

17. Светска банка – канцеларија во Република Северна Македонија

18. Делегација на германското стопанство во Северна Македонија

19.  Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија

20. Проект за развој на деловниот екосистем, поддржан од УСАИД

21. Паладиум

22. Занаетчиска комора на Македонија

23. Сојуз на стопански комори на Македонија

24. МАССУМ – Младинска асоцијација на средни стручни училишта во Македонија

25. Совет на странски инвеститори

26. Асоцијација „Вина од Македонија“

27. МАМЕИ – Македонска асоцијација на метална и електро индустрија

28. Амбасада на Швајцарија во Република Северна Македонија

29. Македонски центар за граѓанско образование

30. Стопанска комора на Македонија