Повик за апликации

Повик за апликации

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија Е4Е@mk го објавува третиот повик за апликации за 2019 година во рамките на Фондот за можности. Главната цел на Фондот за можности е да ги поддржи тренинг провајдерите, компаниите и другите правни субјекти во обезбедувањето на пазарно-ориентирани и одржливи понуди за развој на стручни вештини.
Повеќе информации може да најдете на следниот линк:
https://www.e4e.mk/tret-povik-za-aplikacii-za-fondot-za-moznosti-2019/