Проектни публикации

Извештај за практиките на промоција на средното стручно образование за учениците од основните училишта и родителите

Анализа - Правна рамка и ресурси во стручното образование и обука - Долга МК верзија

Анализа - Правна рамка и ресурси во стручното образование и обука - Кратка МК верзија

Извештај од истражување - Пазарна ориентираност и инклузивност на неформалното стручно образование - МК верзија

Области и форми на соработка на стручните училишта и компаниите

Анализа на финансирањето на неформалното образование и обука во Република Северна Македонија

Опис на специфичните вештини потребни за водечките компании

Анализа на предвидените потреби од занимања во клучните седум сектори на квалификации

Идентификување на празнините помеѓу понудата на неформалното образование и потребите на бизнисот

Водич низ квалификациите во стручното образование

Водич кроз квалификације у стручном образовању

Упатство за феријална практика

Влијанието на КОВИД 19 врз СОО и РСВ

Анализа на вклученоста на приватниот сектор во стручното образование и обука и соработка со училиштата

Анализа на вклученоста на приватниот сектор во стручното образование и обука и соработка со училиштата