Советодавна група

Задачата на Советодавната група е да го советува и поддржува проектот преку професионална размена и процена на теми поврзани со развојот на стручни вештини, подготовка и споделување на информации за развојот на стручни вештини со клучните институции, како и поднесување предлози поврзани со развојот на стручни вештини на проектот. Дополнително, Советодавната група обезбедува инпути за годишниот процес на планирање и известување на E4E@мк, како и за други важни документи, може да води работни групи на одредени теми и може да учествува во активности поврзани со обезбедување квалитет и следење и евалуација во проектот. 

Членовите на советодавната група се претставници од следниве институции:

  1. Министерство за образование и наука
  2. Министерство за труд и социјална политика
  3. Центар за стручно образование и обука
  4. Центар за образование на возрасни
  5. Државен просветен инспекторат
  6. Стопанска комора на Македонија
  7. Занаетчиска комора Скопје
  8. Агенција за вработување