CIKLI I DYTË I DIALOGUT SHOQËROR “MËSO ME MENÇURI PUNO ME PROFESIONALIZËM”

CIKLI I DYTË I DIALOGUT SHOQËROR “MËSO ME MENÇURI PUNO ME PROFESIONALIZËM”

Në vitin 2022, projekti Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut – E4E@mk vazhdon me realizimin e dialogut social “Mëso me mençuri puno me profesionalizëm”. Përmes 17 takimeve në 17 komuna në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me komunat dhe sektorin privat do të punojnë në promovimin e arsimit të mesëm profesional.

Në vitin 2021, dialogu social rezultoi me 97 paralele duale në 46 shkolla të mesme profesionale, të cilat bashkëpunojnë me rreth 200 kompani për realizimin e trajnimit praktik të nxënësve.

Nëpërmjet dialogut social mes pushtetit qendror, pushtetit lokal dhe komunitetit të biznesit lidhur me profilet profesionale në shkollat e mesme profesionale, do të përcaktohet numri dhe lloji i paraleleve që do të hapen në vitin akademik 2022/2023. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, duke paralajmëruar serinë e takimeve në të gjitha rajonet e vendit në shkurt dhe mars të këtij viti, theksoi se qëllimi i dialogut social është rritja e numrit të nxënësve të regjistruar në shkollat e mesme profesionale, inkurajimi i kompanive për të hapur dyert e tyre, për trajnimin praktik për nxënësit, për hapjen e paraleleve duale së bashku me kompanitë vendase dhe për promovimin e rëndësisë së arsimit të mesëm profesional.

Shkollat e mesme profesionale mund të jenë sërish zgjedhja e parë e nxënësve të shkollave të mesme vetëm nëse komunat, kompanitë lokale dhe shkollat e mesme profesionale janë të përfshira drejtpërdrejt në këtë proces të dialogut social, sepse kryetarët e komunave, drejtuesit e kompanive dhe drejtorët e shkollave e dinë më mirë se ku të ndërhyjnë për të siguruar strukturat e kërkuara në tregun e punës dhe cila është mënyra më e mirë për ta realizuar atë. Sa më i suksesshëm të jetë ky bashkëpunim dhe të identifikohen me kohë nevojat reale, aq më shpejt do të arrijmë qëllimin e përbashkët të dëshiruar – të sigurojmë kuadër profesional që mungon, por edhe rritjen e mundësive për punësim më të shpejtë të të rinjve menjëherë pas diplomimit dhe qëndrimit të tyre në vendet ku jetojnë. Me këtë të gjithë do të kontribuojmë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të komunave dhe shtetit – thekson ministri Shaqiri.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për të dytin vit radhazi e realizon dialogun në nivel lokal, në bashkëpunim me Ambasadën e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Projektin E4E @ mk – “Arsim për punësim”. Është e një rëndësie të veçantë që kryetarët e komunave të përfshihen në dialog si një mundësi për të krijuar një politikë regjistrimi të përshtatshme për nevojat e sektorit privat dhe komunave. Rezultatet e dialogut të vitit të kaluar konfirmojnë se të rinjtë gjithnjë e më shumë po i perceptojnë përfitimet e arsimit profesional dhe vendosin të regjistrohen, sepse u ofron më shumë mundësi – punësim menjëherë pas shkollimit, por edhe fillim më të mirë për regjistrim në fakultetet teknike.

Qëllimi i ngjarjeve është tërheqja e sa më shumë kompanive që të angazhohen në arsimin dual, si një model i dëshmuar që siguron staf profesional të gatshëm për t’u përfshirë drejtpërdrejt në punën në mjediset ku kanë zhvilluar trajnime praktike.

Numri i paraleleve të dyfishta në vitin akademik 2021/2022 është rritur nga gjithsej 11 në 97 dhe në to janë regjistruar 1400 nxënës. Këtë vit në arsimin e mesëm teknik janë regjistruar 6 për qind më shumë nxënës krahasuar me vitin e kaluar shkollor.

Me qëllim të përmirësimit të mëtejshëm të arsimit të mesëm profesional, përveç përmirësimit të programit mësimor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndryshoi edhe politikën e bursave. Këtë vit shkollor, nxënësit e regjistruar në dy paralele në shkollat e mesme në vend marrin pagë mujore prej 3.500 denarë, që është edhe një nxitje për të arritur rezultate më të mira, por edhe lehtësim financiar në procesin e shkollimit.

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – AZZhB mbështet në mënyrë afatgjate dhe sistematike promovimin e arsimit profesional dhe trajnimit dhe përmes dialogut social forcon bashkëpunimin ndërmjet kompanive dhe shkollave të mesme profesionale, zbatimin sistematik të trajnimit praktik të nxënësve në kompani dhe promovimin e arsimit profesional si zgjedhje e përshtatshme e arsimit për nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme.

Dialogu social do të realizohet në 17 komuna: Shkup, Shtip, Strugë, Ohër, Prilep, Manastir, Vallandovë, Strumicë, Koçan, Makedonska Kamenica, Veles, Kavadar, Tetovë, Gostivar, Kumanovë, Kriva Pallankë dhe Kërçovë.