Grupi konsultues

Qëllimi i grupit konsultues është që të mbështetë ekipin e projektit në fazat e ndryshme të implementimit. Ky grup përfshinë aktorë nga sektori publik, privat dhe civil, si dhe projekte ndërkombëtare dhe është i hapur për anëtarë të tjerë potencial që do të mund të kontribuonin në realizimin e suksesshëm të aktiviteteve të projektit.

Anëtarë të grupit konsultues janë përfaqësuesit e institucioneve/organizatave vijuese:

1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës
2. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
3. Kabineti i zëvendëskryeministrit përgjegjës për çështje ekonomike
4. Ministria e Vetëqeverisjes Lokale
5. Ministria e Financave
6. Kabineti i ministrit pa portofol
7. Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional
8. Qendra për Arsimimin e të Moshuarve
9. Qendra Shtetërore e Provimeve
10. Inspektorati Shtetëror i Arsimit
11. Byroja për Zhvillimin e Arsimit
12. Këshilli Nacional Rinor
13. Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar
14. UNDP
15. Banka Botërore
16. Delegacion i ekonomisë gjermane në Maqedoninë e Veriut
17. Delegacion i Bashkimit Evropian
18. Projekt për zhvillimin e ekosistemit afarist, të mbështetur nga USAID
19. Paladium
20. Oda Ekonomike e Maqedonisë
21. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore
22. Oda e Zejtarëve të Maqedonisë
23. Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë