Mbetjet bujqësore si lëndë e parë e tekstilit dhe dizajnit në komunën e Koçanit

Mbetjet bujqësore si lëndë e parë e tekstilit dhe dizajnit në komunën e Koçanit

Në kuadër të projektit “Mbetjet bujqësore si lëndë e parë e tekstilit dhe dizajnit në komunën e Koçanit”, rreth 20 pjesëmarrës të rinj patën mundësinë të marrin pjesë në shfrytëzimin e potencialit të mbetjeve bujqësore dhe mbetjeve të tyre si lëndë e parë alternative në prodhim dhe dizajn. Gjatë viteve 2022 dhe 2023, pjesëmarrësit e rinj në projekt punuan me artistë të ftuar, bashkëmoshatarë, teknologë, fermerë, vullnetarë dhe persona të tjerë që kishin një rëndësi të madhe për realizimin e projektit. Aktivitetet i lejuan pjesëmarrësit të zhvillojnë aftësitë e tyre për zhvillim të mëtejshëm profesional dhe për kërkimin dhe ndërgjegjësimin për ekonominë qarkulluese.

“Zbatimi i suksesshëm, veçanërisht aktivitetet edukative në kuadër të këtij projekti, kontribuan në rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit. Përmes punëtorive dhe hulumtimeve të ndryshme praktike dhe teorike, nxënësit e shkollave lokale “Ljupço Santov”-Koçan dhe OU “Malina Popivanova” – Koçan u njohën me dizajnet e reja të produkteve nga mbetjet e orizit si subjekti kryesor i kërkimit. Me art dhe inovacionin, kemi treguar se si potenciali i mbetjeve bujqësore mund të përdoret si lëndë e parë alternative në praktikën artistike, prodhimin dhe dizajnin. Programi i konceptuar me kujdes rriti ndjeshëm mundësitë e këtij grupi të rinjsh për të zhvilluar aftësitë profesionale para punësimit, me synimin për një karrierë më të suksesshme në të ardhmen, duke nxitur dhe zhvilluar vullnetarizmin dhe aktivizmin tek të rinjtë për përfshirjen e tyre më të madhe në komunitet”, theksoi Svetlana Bogova Jovanovska nga Shoqata Maqedonase e Modës.

“Unë jam bërë pjesëmarrëse në këtë projekt sepse kam një interes të madh për artin. Përmes shkollës sonë aplikova, mora pjesë në punëtori dhe mësova shumë nga prodhimi i produkteve të ndryshme, veçanërisht për përmbajtjen dhe qëllimin e tyre”, theksoi nxënësja Vasilia Josifova nga Malina Popivanova OU-Koçan.

Të gjitha produktet që u realizuan gjatë punëtorive lanë një përshtypje të veçantë tek pjesëmarrësit sepse ata vetë i realizuan, projektuan dhe formuan në një produkt përfundimtar. Por ajo që është më e rëndësishmja është se pjesëmarrësit fituan aftësi të reja krijuese për edukim shtesë në dizajn dhe karrierë në të ardhmen, por gjithashtu panë rëndësinë e ekonomisë qarkulluese që të rinjtë ende nuk e kanë aplikuar, para së gjithash për mbrojtjen e mjedisit, por edhe për avancimin e ekonomisë dhe mundësinë e vetëpunësimit.

Të gjitha aktivitetet, përfshirë punëtoritë teorike dhe praktike, vizitat si dhe ligjëratat nga të gjithë mentorët dhe dizajnerët që janë pjesë e projektit janë përshkruar në broshurën nw dispozicion në linkun e mëposhtëm

Videoja gjendet në linkun e mëposhtëm https://youtu.be/q1yQbc3ZaGs më së miri e tregon pjesëmarrjen dhe interesimin e të rinjve për këtë projekt, si dhe materialet që janë përdorur dhe teknikat që janë zbatuar gjatë gjithë periudhës së projektit.

Në fund të muajit mars 2023, në ambientet e IKQK “Beli Mugri” – Koçan u hap zyrtarisht ekspozita e projektit “Mbetjet bujqësore si lëndë e parë e tekstilit dhe dizajnit në Komunën e Koçanit”. Përmes ekspozitës, projekti jo vetëm që ngriti ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, ekonomisë qarkulluese, industrisë kreative dhe sektorit bujqësor, por gjithashtu mundësoi mbështetjen e grupeve minoritare, bashkëpunimin ndërsektorial dhe promovimin e projekteve vendase që kontribuojnë në Vlerat dhe perspektivat evropiane të Maqedonisë

Projekti “Mbetjet bujqësore si lëndë e parë e tekstilit dhe dizajnit në komunën e Koçanit” realizohet nga Shoqata Maqedonase e modës, Shkup dhe Shoqata e qytetarëve për veprimtari kulturore dhe artistike ODONATA. Projekti zbatohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, financuar nga Bashkimi Evropian (BE), dhe e zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Aktivitetet edukative mbështeten nga Arsimi për punësim në Maqedoninë e Veriut – E4E@mk, një projekt i mbështetur nga qeveria zvicerane dhe i zbatuar nga Helvetas.