Monitorim dhe matje të rezultateve

Sistemi për monitorim dhe matje të rezultateve është pjesë përbërëse e projektit Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut. Ky sistem e mbështet ekipin e projektit gjatë planifikimit, dizajnimit, menaxhimit, revidimit dhe vlerësimit të intervenimeve të projektit në përputhje me qasjen për zhvillimin e sistemeve të tregut (MSD) dhe standardet për matjen e rezultateve (DCED).

Si instrument integral nga sistemi i menaxhimit, MPM-ja është me rëndësi esenciale për përgatitjen e Planeve vjetore për punë, menaxhim, nxënie, maksimizim të ndikimeve dhe përgjegjësia para donatorit dhe palëve të prekura relevante.