NJËSIA PËR MENAXHIMIN E PROJEKTIT

Kurt Vitrih

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Lider i ekipit të projektit

Boris Trimçev

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Udhëheqës për Sektorin Privat

Ivana Georgievska

Përfaqësuese e QMEQ-së | Udhëheqës për Arsim Profesional dhe Trajnim

Maja Lostova

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Menaxher Kombëtar për Financa

Orhan Ceka

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Specialiste për Strategji, Monitorim dhe Matje të Rezultateve

Mitko Pishtollov

Përfaqësues i QMEQ-së | Këshilltar për Komunikime

Filip Iliev

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Këshilltar për Arsim Profesional dhe Trajnim

Aleksandra Ilkova

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Bashkëpunëtor Juridik dhe Financiar

Martin Stoshikj

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Menaxher i Zyrës

Bakija Shakirovski

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Oficer për Logjistikë

Daniella Stojanova

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Asistent Administrativ