NJËSIA PËR MENAXHIMIN E PROJEKTIT

Kurt Vitrih

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Lider i ekipit të projektit

Vlatko Aleksovski

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Menaxheri i vendit |  Zëvendës Lider i ekipit të projektit

Boris Trimçev

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Udhëheqës për Sektorin Privat

Ivana Georgievska

Përfaqësuese e HELVETAS | Udhëheqës për Arsim Profesional dhe Trajnim

Biljana Velickovska

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Menaxher Kombëtar për Financa

Orhan Ceka

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Specialiste për Strategji, Monitorim dhe Matje të Rezultateve

Aleksandra Siljanovska

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Këshilltar për Komunikime

Irena Milkov

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Këshilltar për Arsim Profesional dhe Trajnim

Aleksandra Ilkova

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Bashkëpunëtor Juridik dhe Financiar

Martin Stoshikj

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Menaxher i Zyrës

Bakija Shakirovski

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Oficer për Logjistikë

Daniella Stojanova

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Asistent Administrativ