PARTNERË

Projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut realizohet në bashkëpunim me partnerët strategjik, siç janë: ministritë relevante, institucionet përgjegjëse për zhvillimin e  shkathtësive profesionale, njësitë e vetëqeverisjes lokale, punëdhënësit, organizatat civile, asociacionet, etj. Projekti E4E@mk synon ta rrisë numrin e partnerëve me të cilët bashkëpunon për shkak të realizimit më të mirë të rezultateve të përkufizuara të projektit.