PËRFAQËSIM

Projekti synon përfaqësimin e arsimit formal dhe joformal të arsimit profesional me qëllim të lidhshmërisë më të madhe me nevojat e tregut dhe punës dhe gjithëpërfshirje më të madhe. Do të merren parasysh nevojat rrjedhëse dhe të ardhshme të të gjitha palëve të interesuara duke përfshirë edhe vendimmarrësit për arsimin dhe trajnimin profesional dhe do të përpilohet strategji e cila do të niset nga vizioni për sigurimin e arsimit efikas dhe relevant formal dhe joformale profesional. Projekti, gjithashtu, do të mbështesë procesin e krijimit të dialogut të mirëfilltë mes institucioneve që janë bartëse të vendimeve dhe punëdhënësve.