Publikime të projektit

Sferat dhe format e bashkëpunimit të shkollave profesionale dhe kompanive

Orientim drejt tregut dhe gjithëpërfshirje e arsimit dhe trajnimit joformal profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Analizë e financimit të arsimit dhe trajnimit joformal në Republikën e Maqedonisë së Veriut

KORNIZ JURIDIKE DHE PROCESEVE DHE RESURSE N ARSIMIN DHE TRAJNIMIN PROF

Udhëzues për kualifikimet në arsimin profesional

Mesleki Öğretim Nitelikleri Rehberi

Ndikimi i COVID-19 në sistemin ZhAP-ATP

Udhëzim për Praktikë Feriale

Analizë e përfshirjes së sektorit privat në arsimin profesional dhe trajnimin dhe bashkëpunimi me shkollat