SHPALLJE PËR PUNËSIMIN E ASISTENTIT ADMINISTRATIV

SHPALLJE PËR PUNËSIMIN E ASISTENTIT ADMINISTRATIV

Projekti Arsim për Punësimin në Maqedoninë e Veriut (E4E @ mk) ka nevojë për punësimin e asistentit administrativ (50% – me orar të shkurtuar).

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin letër, në të cilën shprehin interes për vendin e punës dhe biografi të shkurtër (CV) në gjuhën maqedonase dhe anglisht jo më vonë se 15 mars 2021 në e-mail: e4einfo@helvetas.org  me shënim TC-02/21.

Shkarkoni përshkrimin e detajuar të detyrave të punës dhe kualifikimet e nevojshme.

Projekti i lut, kandidatët e interesuar të mos paraqiten me telefon. Kandidatët më të suksesshëm do të thirren për intervistë.