SHPALLJE PËR PUNËSIMIN – SPECIALISTE PËR MONITORIM DHE MATJE TË REZULTATEVE

SHPALLJE PËR PUNËSIMIN – SPECIALISTE PËR MONITORIM DHE MATJE TË REZULTATEVE

Projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк) punëson Specialist për monitorim dhe matjen e rezultateve.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë letër me të cilën shprehin interesimin e tyre për pozicionin dhe një biografi të shkurtër (CV) në gjuhën angleze jo më vonë se data 09 janar 2023 përmes e-mail: e4einfo@helvetas.org me referencë MMP-01/23.

Shkarkoni përshkrimin e detajuar të detyrave të punës dhe kualifikimet e nevojshme.

Projekti i lut kandidatët e interesuar të mos telefonojnë. Kandidatët më të suksesshëm do të thirren për intervistë.