“Suksesi i fakulteteve duhet të matet me numrin e punësimeve dhe punësimin e shpejtë të studentëve”

“Suksesi i fakulteteve duhet të matet me numrin e punësimeve dhe punësimin e shpejtë të studentëve”

“Sot po bëjmë një hap përpara për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies praktike në kompanitë si pjesë e studimeve në Fakultetin e Bujqësisë në Shtip. Përmes këtyre ndryshimeve, presim që kompanitë të jenë të kënaqura me aftësitë dhe kompetencat e fituara nga studentët gjatë studimeve të tyre, “tha prof. dr. Emilija Arsov, Dekane e Fakultetit të Bujqësisë në Universitetin Goce Delçev (UGD), në hapjen e punëtorisë dy-ditore”Zhvillimi i programit për mentorim për arsimin e lartë në bujqësi”.

Qëllimi i punëtorisë është përmirësimi i sistemit të mentorimit për mësim përmes punës në kompani. Programi do të përmbajë aktivitete specifike për punë praktike dhe mësim për inxhinierët e ardhshëm agronomikë, dhe do të korrespondojë me nevojat e kompanive që do të jenë punëdhënësit e tyre të ardhshëm.

“Nëse flasim për suksesin e një institucioni të arsimit të lartë, ai duhet të matet me numrin dhe punësimit të shpejtë të studentëve pas përfundimit të studimeve,” thotë konsulentja Natasha Janevska. Ajo shton se në këtë proces është e nevojshme të udhëhiqemi nga ajo që punëdhënësit kërkojnë nga studentët. Ata kërkojnë përvojë akademike; përvojë pune, domethënë punë praktike në një kompani; por edhe përvojë personale jetësore, përkatësisht pikëpamjet e studentit, kompetencat e tij/saj, vlerësimin, autonominë dhe përgjegjësinë. Të gjitha këto kërkesa përkthehen në rezultate të të nxënit.

Trajnimi u ndoq nga mentorë nga UGC, përfaqësues nga Qendra për Karrierë dhe Zhvillimit të UGC, si dhe mentorë nga disa prej kompanive që shprehën interes për të marrë pjesë në zhvillimin e programit. Këto përfshijnë: Zhivino-Prom, AgFutura Tehnologii, Agroproduct, Imako Vino, Mik Sveti Nikole, Agria Group Veles, Rrjeti i Kooperativave Bujqësore. Trajnimi u realizua nga konsulentët e përfshirë në zhvillimin e programit, përkatësisht Natasha Janevska, Sonja Ristovska dhe Ardijana Isahi Paloshi.

Ky trajnim u mbajt në kuadër të aktivitetit “Zhvillimi i programit për mentorim për arsimin e lartë në bujqësi”, i mbështetur financiarisht nga Qeveria e Zvicrës përmes projektit “Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut” (E4E @mk) dhe Programi për rritjen e punësimit në treg.