Trajnimi i arsimtarëve nga profesioni i inxhinierisë elektrike

Trajnimi i arsimtarëve nga profesioni i inxhinierisë elektrike

Mësimdhënësit e lëndëve profesionale nga SHMSH – QRPAPT “Mosha Piade” nga Tetova ndoqën trajnimin me temë “Sistemet për motorë të pastër ekologjik dhe mirëmbajtja e tyre” i cili u krye nga ofruesi SHMP “Gjorgji Naumov” nga Manastiri.

Një grup mësuesish që ndoqën trajnimin “Sistemet e motorëve ekologjik dhe mirëmbajtja e tyre” patën mundësinë të ndiqnin 4 sesione që trajtuan temat e mëposhtme:

  1. hyrje në motorët e automobilave.
  2. motori si burim i ndotjes, gazrave të shkarkimit, rezervuarit dhe karterit.
  3. sistemet e kontrollit të gazit të shkarkimit.
  4. njësia e kontrollit të motorit, sensorët dhe sistemet e kontrollit të emetimeve.

Ofruesi i trajnimit, ShMP Gjorgi Naumov nga Manastiri, përveç pjesës teorike, ka ofruar edhe video prezantim të përmbajtjes gjatë trajnimit.

Gjithashtu, ofruesi i trajnimit ShMP Gjorgi Naumov nga Manastiri organizoi demonstrim të sistemeve për motorë të pastër ekologjik në SN Qendrën për automjete në Manastir, kompani private e cila mundësoi realizimin e pjesës praktike të trajnimit për mësimdhënësit.

“Trajnim për sisteme për motorë ekologjikisht të pastër dhe mirëmbajtja e tyre” i cili u realizua nga ShMP “Gjorgi Naumov” nga Manastiri na mundësoi të fitojmë shkathtësi teorike dhe praktike dhe me këtë patëm mundësinë që të përmirësojmë njohuritë dhe kompetencat tona si mësimdhënës në arsimi profesional. Modulet që u realizuan gjatë trajnimit na ndihmuan të përmirësojmë njohuritë tona eksperte për gazrat shkarkues te automjetet motorike si dhe mirëmbajtjen e tyre. Besoj se pjesa praktike e trajnimit që u realizua në kompaninë SN Qendra për Automjete në Manastir na mundësoi të shohim në praktikë shembuj të ndryshëm të sistemeve të shkarkimit nga aspekti teknik i mirëmbajtjes së automjeteve, sistemit të frenimit, sistemit të sinjalizimit dhe mendoj se trajnimet e këtij lloji duhet të përmbajnë domosdoshmërisht, përveç pjesës teorike, edhe një pjesë praktike. Njohuritë dhe informacionet e marra gjatë trajnimit do të mund t’ua transferoj nxënësve të mi gjatë këtij viti shkollor përmes lëndës Motorë me djegie të brendshme dhe në këtë mënyrë vetë nxënësit mund të përmirësojnë njohuritë e tyre. Gjithashtu planifikojmë të zbatojmë të njëjtat metoda trajnimi për studentët, natyrisht me përfshirjen e një pjese praktike në një kompani sepse është e një rëndësie të veçantë”Dragomir Mitrovski, profesor i lëndëve mekanike profesionale në QRAPT Mosha Piade nga Tetova.

Trajnimet që realizohen u mundësojnë pjesëmarrësve nga ShMSh- QRAPT “Mosha Piade” – Tetovë që t’i përvetësojnë kompetencat për të cilat janë trajnuar dhe t’i integrojnë në praktikën e tyre mësimore, me qëllim të mësimdhënies më cilësore në lëndët profesionale dhe edukimin praktik, e cila duhet të rezultojë me aftësi profesionale të fituara nga studentët në ShMSh- QRAPT “Mosha Piade” – Tetovë.

Me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës përmes projektit Arsimi për punësim në Maqedoninë e Veriut, realizohen një sërë trajnimesh për formimin profesional të mësimdhënësve në lëndët profesionale nga qendrat rajonale për arsim profesional dhe trajnim me qëllim të përmirësimit të njohurive profesionale dhe aftësive për sektorët që arsimojnë.