Tri kompanitë e para – Fond për mundësi 2019

Tri kompanitë e para – Fond për mundësi 2019

RONTIS, KOSTAL dhe K.A.K. Shkup janë tri kompanitë e para që do ta shfrytëzojnë mbështetjen nga Fondi për Mundësi në vitin 2019. Tre kompanitë, liderë në sektorët e tyre do të zbatojnë trajnime për shkathtësi profesionale me të cilat do të mundësohen punësime të personave të rinj.

Fondi për mundësi është instrument i projektit Е4Е@mk me të cilin mbështeten sektori privat dhe qendrat për trajnime në sigurimin e shkathtësive profesionale për punësim.