Управен одбор

Задачата на управниот одбор е да дава мислење за стратешки и политички прашања, како и да ги разгледува и дискутира извештаите за напредок и годишниот план за работа и на тој начин да обезбеди усогласеност на проектот со релевантните национални стратегии, политики и законодавство.

Членовите на управниот одбор се претставници од следниве институции организации:

  1. Министерство за образование и наука
  2. Министерство за труд и социјална политика
  3. Стопанска комора на Македонија
  4. Национален младински совет на Македонија
  5. Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија