ВИДЕА

#SwissSkills2022 - Најголемиот шампионат на професии во Швајцарија

Видео репортажа на „360 Степени“за тоа зошто се важни стручното образование и практичната обука во компанија, зошто треба приватниот сектор да биде вклучен во образованиот процес и на што се фокусираат младите од напредните европски земји.

Валидација на стручни знаења и вештини стекнати преку неформално и информално учење

Видео сторија за процесот на валидација на стручни знаења и вештини реализиран во соработка со Центарот за образование на возрасни и СУГС „Лазар Танев“ Скопје.

Стручно образование - влог за пристоен живот во иднина

Видео сторија изработена од страна на ТВ продукција 360 СТЕПЕНИ за перспективите на младите преку средното стручно образование.

Готвач - Водич низ квалификациите во стручното образование

Промотивно видео за Водичот низ квалификациите во стручното образование, изработен од Центарот за стручно образование и обука и проектот Е4Е@мк (Готвач)

Пекар - Водич низ квалификациите во стручното образование

Промотивно видео за Водичот низ квалификациите во стручното образование, изработен од Центарот за стручно образование и обука и проектот Е4Е@мк (Пекар).

Плиноинсталатер - Водич низ квалификациите во стручното образование

Промотивно видео за Водичот низ квалификациите во стручното образование, изработен од Центарот за стручно образование и обука и проектот Е4Е@мк (Плиноинсталатер).

Кувар - Водич кроз квалификације у стручном образовању

Промотивни видео за Водич кроз квалификације у стручном образовању, који су припремили Центар за стручно образовање и обуку и пројекат Е4Е@мк (Кувар).

Пекар - Водич кроз квалификације у стручном образовању

Промотивни видео за Водич кроз квалификације у стручном образовању, који су припремили Центар за стручно образовање и обуку и пројекат Е4Е@мк (Пекар)

Плиноинсталатер - Водич кроз квалификације у стручном образовању

Промотивни видео за Водич кроз квалификације у стручном образовању, који су припремили Центар за стручно образовање и обуку и пројекат Е4Е@мк (Плиноинсталатер).

Иницијатива на дијаспората за лица со попреченост

Поддршка на дијаспората за лицата со попреченост и стекнување на вештини за вработување, со поддршка од проектот E4E@мк.

Фонд за можности – К.А.К.

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  вработување на младиот Благојче Ивановски во хотел „Бистра“ – Маврово.

Фонд за можности – ЦЕПАК

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  вработување на младата Ивана Андонова во Инста Кафе.

Фонд за можности – Амбрела

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  прво вработување на Живко Костовски од Скопје.

Фонд за можности – Ронтис

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  прво вработување на младата Линдита Јашари во РонтисВелес.

Младинска Гаранција

Промотивно видео за Гаранција за Млади – 2019 година, постигнати резултати и можности за младите лица во Република Северна Македонија.

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 1.

Информации за институции и компании за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 2.

Информации за ученици и родители за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Европска младинска картичка

Промотивно видео за Европската младинска картичка и можностите кои им ги нуди на млади лица од 15 до 29 години. 

Успешни провајдери на обуки за стручни вештини 2018

Успешно реализирани обуки во Академија Леонтиќ за стекнување на стручни вештини од страна на млади лица.

Официјално отвoрање на проектот E4E@mk

Сектори, клучни партнери и очекувани резултати од проектот Образование за вработување во Северна Македонија.